پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 2045 متر مربع فرش عربی با کیفیت بالا

تاریخ نشر: Jun 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 15, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک   2045  متر مربع فرش عربی با کیفیت بالا ضرورت  وزارت صنعت و تجارت، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روز آفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 25/3/1398 ساعت ده قبل از ظهر واقع  تعمیر ریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.