پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 60پایه غرفه های نمایشگاه پروژه خلاق.

تاریخ نشر: May 28, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 10, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 60پایه غرفه های نمایشگاه پروژه خلاق 20 پایه در ولایت ننگرهار، 20 پایه در ولایت کندهار و 20 پایه در ولایت هرات به دفتر های ولایتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان وزارت صنعت و تجارت، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روز آفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 20/3/1398 ساعت ده قبل از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.