اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 74 قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع

تاریخ نشر: Apr 14, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده متن ذیل را از طریق خویش به سایت وزارت به دست نشر بسپارید واین اداره را کتبا اطمینان دهید.
بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صنعت وتجارت درنظر دارد که  قرارداد  74 قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع سال مالی1398 را با کود نمبر(MOIC/NCB/G/98/002) به شرکت محترم عبدالغفور امرخیل دارنده جواز نمیر(482-0101 )به مبلغ (2083846.4) دو ملیون و هشتاد و سه هزارو هشت صدو چهل و شش اعشاریه چهار افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را سر از نشر اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت صنعت وتجارت واقع سرک دارالامان ،جوار شورای ملی سابقه ، طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی میعاد متذکره وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد