به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت

تاریخ نشر: Mar 03, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 10, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وریاست نمایشگاه پیشروف های اقتصادی را به شرکت محترم افغان تیلیکام دارنده هویت نمبر D-22427 واقع تعمیر وزارت مخابرات، پل باغ عمومی ناحیه 2، به قیمت مجموعی مبلغ 6,495,275 افغانی اعطای نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات واقع سرک دارالامان جوار شواری ملی سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.