پروسه داوطلبی تدارک 1- STM معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری

تاریخ نشر: Jan 29, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 1-  STM  معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری و ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی تحت شماره داوطلبی MoIC/NCB/NCS/98/008 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط و معیارات مندرج شرطنامه، از تاریخ نشر اعلان الی 27/11/1397ساعت 10:00 قبل از ظهر  ارایه نمایند. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.