پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل

تاریخ نشر: Jan 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 20, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت وتجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک دو نوع تیل به مقدار(78000)لیتر تیل پطرول(A92) وبه مقدار (41400)لیتر تیل دیزل(L02-62) تائید شده اداره محترم نورم و ستندرد ملی ، وزارت صنعت وتجارت برای سال مالی 1398 اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه،سرک دارالامان جوار شورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز آفرگشایی ارایه نمایند.
آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد.
جلسه آفرگشایی به تاریخ 30/10/1397 ساعت 10 قبل از ظهر واقع تعمیر ریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.