پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک پنج پایه UPS ده کیلووات با مشخصاتAPS ،هجده پایه فیوزبا ضرفیت های مختلف و پنج پایه استبلایزر برقی ده کیلوواته Smart

تاریخ نشر: Oct 17, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک پنج پایه UPS ده کیلووات با مشخصاتAPS ،هجده پایه فیوزبا ظرفیت های مختلف و پنج پایه استبلایزر برقی ده کیلوواته  Smart ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسهء آفرگشایی به تاریخ 12/8/1397ساعت ده قبل  از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.