اوطلبی باز داخلی تحقیق در مورد نباتات طبی افغانستان ( شیرین بویه، زیره و هِنگ)

تاریخ نشر: Oct 09, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

نهاد تدارکاتی: آمریت تدارکات - وزارت صنعت و تجارت   
تمویل کننده: دولت افغانستان   
نام و کود پروژه: پروژه تقویه و توسعه صادرات/ کود پروژه AFG-250131   
 توضیحات مورد ضرورت / نمبر تشخیصیه: وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از ریاست انکشاف صادرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی باز داخلی تحقیق در مورد نباتات طبی افغانستان ( شیرین بویه، زیره و هِنگ) و دریافت ۳ ولایت مساعد از لحاظ رویش نباتات متذکره و دریافت دو بازار منطقه یی و ۳ بازار بالقوه بین المللی برای آن، سر از تاریخ نشر اعلان الی 30 میزان بسته های درخواستی شانرا جهت  دریافت فورم ابراز علاقمندی به آمریت تدارکات واقع وزارت صنعت و تجارت تسلیم نموده و در پروسه داوطلبی اشتراک نمایند.
MOIC/97/CS-001/QCBS
ضرب الا جل برای ارسال ابراز علاقه مندی: از تاریخ نشر الی 30 میزان1397   
روش انتخاب مشاورین: بر اساس قیمت و کیفیت ( QCBS)   
 آدرس برای ارسال ابراز علاقه مندی: کارته سه، سرک دارالامان، جوار شورای ملی سابقه، مدیریت تدارکات خدمات مشورتی، آمریت تدارکات، وزارت صنعت و تجارت، منزل اول دروازه عمومی وزارت. ( کابل – افغانستان)
ایمیل آدرس: Wahid.Wesal2017@gmail.com
شماره های تماس: ۰۷۲۸۹۹۴۹۵۰-۰۷۹۸۶۸۸۸۳۸
شرکت های علاقمند می توانند فورم ابراز علاقمندی را  از وبسایت وزارت صنعت و تجارت www.moci.gov.af  بدست آورند.  
Website
سند جدید دواطلبی .