پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون

تاریخ نشر: Sep 25, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 07, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک یک پایه دستگاه PABX تیلفون های داخلی که دارای ظرفیت(400) پورت تیلفون را داشته باشد ضرورت این  وزارت برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیزتوسط (USB Flash Disk) از وزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 15/7/1397ساعت ده قبل  از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.