پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر

تاریخ نشر: Sep 16, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک تجهیزات کیبل فایبرنوری، خدمات نصب ودیگر کمبودات زیربنای دیتاسنتر جدید، خدمات انتی گریشن به سطح نیت ورک ، سرورها، دیتا توسعه سیستم سن ودی آر، کونفیگوریشن دفاترساحوی با دیتاسنتر ثبت مرکزی ومالکیت فکری، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 8/7/1397ساعت دو بعد از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.