پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT

تاریخ نشر: Sep 16, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (28) قلم تجهیزات IT ریاست انکشاف صادرات، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1397اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 8/7/1397ساعت ده قبل  از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد.