اعلان اوطلبی باز تهیه و تدارک (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید...

تاریخ نشر: Aug 07, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 11, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت صنعت و تجارت، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک به تعداد (۳۹۲) عدد وسیت رنگ پرنترهای سیاه و سفید، رنگ پرنترهای رنگه و رنگ ماشین های فوتو کاپی ضرورت این وزارت برای سال مالی ۱۳۹۷ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را نیز از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه، سرک دارالاامان جوار شواری ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز آفر گشایی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ ساعت دو بجه از ظهر واقع تعمیر ریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می ګردد.