داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)
(( وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)، وزارت صنعت و تجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش...
Jun 09, 2019 Jun 15, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 2045 متر مربع فرش عربی با کیفیت بالا
وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 2045 متر مربع فرش عربی با کیفیت بالا ضرورت وزارت صنعت و تجارت، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت...
Jun 02, 2019 Jun 15, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 60پایه غرفه های نمایشگاه پروژه خلاق.
وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه و تدارک 60پایه غرفه های نمایشگاه پروژه خلاق 20 پایه در ولایت ننگرهار، 20 پایه در ولایت کندهار و 20 پایه در ولایت هرات به دفتر های ولایتی اتاق تجارت و صنایع...
May 28, 2019 Jun 10, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک 321 قلم (مبلایل،هایدرولیک، سیاهیل،ویکم توتال،گریس وفلترباب جنرال یا معادل آن
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک 321 قلم (مبلایل،هایدرولیک، سیاهیل،ویکم توتال،گریس وفلترباب جنرال یا معادل آن، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز...
Apr 16, 2019 May 01, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 74 قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع
لطف نموده متن ذیل را از طریق خویش به سایت وزارت به دست نشر بسپارید واین اداره را کتبا اطمینان دهید. بدین وسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صنعت وتجارت درنظر دارد که قرارداد 74 قلم قرطاسیه باب...
Apr 14, 2019 Apr 21, 2019
اعمار یک باب دروازهء زرهی
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک اعمار ونصب یک باب دروازهء زرهی،، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت،...
Apr 14, 2019 Apr 24, 2019
به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت
بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ،وزارت صنعت و تجارت درنظر دارد قرارداد تدارک1-STM معادل Mbit/s 155 انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت های فکری وریاست نمایشگاه...
Mar 03, 2019 Mar 10, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (74) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (74) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه...
Feb 04, 2019 Feb 09, 2019
پروسه داوطلبی تدارک 1- STM معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری
وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 1- STM معادل (155 Mbit/s ) انترنت فایبر نوری مورد نیاز مرکز وزارت، ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری و ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی تحت شماره داوطلبی...
Jan 29, 2019 Feb 16, 2019
پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (513) قلم پرزه جات وسایط نقلیه، وزارت صنعت وتجارت ..
وزارت صنعت وتجارت،ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک (513) قلم پرزه جات وسایط نقلیه، وزارت صنعت وتجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک ازوزارت صنعت وتجارت، آمریت...
Jan 22, 2019 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد