امریت مواد نفتی

آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع

آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع مسوولیت دارد تا مدیریت، مقررات و فعالیت های صنایع مواد نفتی را در افغانستان بهبود بخشد و از این طریق مواد نفتی بصورت مطمین تهیه گردیده، نرخ های غیرثابت مواد نفتی کاهش یافته و مواد نفتی در مارکیت های پرچون در برابر قیمت مناسب بفروش برسد. ازاین رو آمریت مذکور در قسمت دریافت هدف استراتیژیکی وزارت مهم است. هدف استراتیژیکی وزارت حصول اطمینان از فعالیت عادلانه و مساویانه سکتور خصوصی میباشد.

                     

آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع منحیث بخش از سیستم جدید و رتب معاشات طرح و ایجاد گردیده است تا جوابگوی تقاضای پارلمان کشور در رابطه به نرخ های غیرثابت مواد نفتی باشد. در یک سال اخیر وزارت تجارت و صنایع کمک و همکاری لازم را در این عرصه از طرف مختصصین دفتر GIZ و مشاورین مربوط پروژه DFID دریافت نموده است و همچنان مشاورین مذکور در قسمت طرح و انکشاف پلان شرکت سازی ( تغیر شخصیت حقوقی) تصدی مواد نفتی وگاز مایع و جداسازی آن از وزارت تجارت و صنایع همکاری مینمایند. قابل ذکر است که پلان مربوطه از طرف شورای محترم وزیران در دسمبر سال 2010 میلادی تصویب گردیده است. علاوه برآن کمک های تخنیکی تسهیلات لازم را در قسمت آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع در وزارت تجارت و صنایع فراهم ساخته، طرزالعمل های نظارت از قیمت مواد نفتی را انکشاف داده و معیارهای تنظیمی و جوازدهی جدید را جهت پیشنهاد به کابینه دولت ترتیب نموده اند.

 

منعبد آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع فعالیت های اساسی و ابتدائی خویش را روی دریافت معلومات دقیق و واضح در مورد نرخ مواد نفتی در تمام مراحل سلسله تهیه  طرح و تسوید مقررات جهت ایجاد ذخایر موثر تمرکز میدهد.