ریاست استراتیژی، پالیسی و پلان

معرفی مختصرریاست استراتیژی، پالیسی و پلان برای تارنما (ویب سایت) وزارت

 

ریاست استراتیژی، پالیسی و پلان

ریاست استراتیژی، پالیسی وپلان تمام بخش های وزارت را در قسمت طرح و ترتیب پالیسی ها، پلان ها و استراتیژی ها و همچنان در عرصه نظارت و همآهنگی کمک وحمایت مینماید و حجم کاری آن قرار ذیل است:

 

 • طرح و ترتیب پلان ستراتیژیک وزارت تجارت وصنایعدر مطابقت با ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان.
 • طرح وانکشاف پالیسی ها در عرصه امور انکشاف بازار، تجارت، سکتور خصوصی و صنایع.
 • جمع آ‌وري ارقام و احصائيه هاي معلوماتي و نيازمندي هاي وزارت غرض طرح وترتيب پروژه هاي انكشافي وپلانهاي كاري.
 •  تصنيف وتفكيك نيازمندي هاي واحد هاي وزارت درمركز وولايات با در نظرداشت اولویت هاي قبلاً پيشبني شده وهما هنگ ساختن ان با  پلان استرا تيژيك وزارت .
 • طرح ديزاين وبرآ ورد پروژه هاي انكشافي، ساختمانی وارايه پروپوزل ها غرض تدارک و تمويل منابـــع  ما لي وتخنیکی.
 • جستجوي تمويل كننده گان جهت حمایت مالی بمنظور تطبیق  پروژه هاي انكشافي وزارت.
 • ارایه پروپوزل ها غرض جلب حمایت منابع مالی و تخنیکی به تمویل کننده ګان.
 • ترتيب وتوحيد  پلانهاي كوتاه مدت ، ميان مدت وطويل المدت،  طي مراحل منظوری وتمويل مالي وارسال ان جهت تطبيق به تمام واحدهاي وزارت.
 • ترتیب و توحید ګزارش فعالیت ها و اجراآت کاری واحد های وزارت و ارایه آن به مراجع ذیربط.
 • انسجام وايجاد هماهنگي وتامین ارتباط با دول،ساز مانهاي ملي وبين المللي به منظور جلب كمك ها ي مالي وتخنيكي.
 • نظارت ازتطبيق پروژه هاي انكشافي وفعاليت هاي پلاني وزارت تحليل وتشخيص پرابلم ها و چالش هاودريافت راه حل.
 • نظارت از تطبیق پلان های امور ساختمانی مطابق قانون، مقرره ولایحه ساختمانی درحين اعمار.
 • نظارت از تطبيق پلان ها با در نظر داشت شرایط قرارداد و مشخصات تثبیت شده در جریان کار.
 • انکشاف استندرد ها ،رهنمود ها و میتود های نظارتی و ارزیابی وزارت.
 • جمع آوری، ترتیب و تنظيم  اعداد وارقام معلوماتي دريك سيستم( ديتا بس)