ریاست تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی

وظایف و فعالیت های کلیدی ریاست تفتیش داخلی وزارت تجارت و صنایع عبارت از شنسائی، جلوگیری و تصحیح اشتباهات مالی وزارت میباشد. قابل ذکر است که این ریاست در قسمت حصول اطمینان از تکمیل بودن اسناد مالی و حسابدهی، شفافیت در امور مالی و حسابی و تهیه و ترتیب گزارش مالی منجمنت وزارت تجارت و صنایع مسوولیت دارد. پیشبرد وظایف و فعالیت های فوق در قسمت موثریت تیم منجمنت وزارت تجارت و صنایع  همچنان درقسمت اعتبار و حیثیت این وزارت اساسی و ضروری میباشند. علاوه از آن وظایف ریاست تفتیش داخلی در قسمت دریافت هدف استراتیژیکی وزارت که عبارت ازحصول اطمینان از موجودیت ظرفیت کاری لازم جهت اجرا ی نقش وزارت تجارت و صنایع است، نیز ضروری است.

قابل ذکر است که ریاست تفتیش داخلی مکلف است تا فعالیت های خویش در مطابقت با قانون اداره کنترول و تفتیش، مقررات تفتیش داخلی، رهنمود های استندرد و پلان فعالیت مربوطه انجام دهد.

ریاست تفتیش فعالیت ها و مسوولیت های اساسی خویش را همزمان با تدویر برنامه های ارتقائی ظرفیت غرض بهبود اجراات کارکنان عملی خواهد نمود.