ریاست دفتر

ریاست دفتر

ریاست دفتر دارای نقش کلیدی بوده و از اجرا و پیشبرد منظم و موثر فعالیت ها در داخل وزارت تجارت و صنایع اطمینان میدهد. با ظرفیت کاری موجوده این ریاست تمام مکاتیب وزارت را تنظیم نموده، فعالیت های لوجستیکی را در مقایسه با تقیسم اوقات مقام وزارت مورد بررسی قرارداده، خدمات سکرتریت را به مقام و معینان وزارت فراهم ساخته و سیستم مصون تنظیم و آرشیف اسناد را برای اسناد وارده و صادره  شورای محترم وزیران و پارلمان کشور را ایجاد و تنظیم مینماید.

ریاست دفتر دارای نقش اساسی و عمده در قسمت تامین و ایجاد روابط موثر کاری با نهاد های داخلی و خارجی میباشد. ریاست دفتر پروسه فعالیت های تیم کاری و اجرائیوی وزارت تجارت و صنایع را تسهیل بخشیده، روابط و ارتباطات را با شورای محترم وزیران و پارلمان کشور تنظیم نموده، روابط کاری را با دفاتر ولایتی تامین ساخته، ارتباطات کاری را با دونران و سایر ممالک کمک کننده تنظیم نموده و پروژه های دونران را که فعلاً در وزارت تجارت و صنایع در جریان است، مورد غور و بررسی قرار میدهد.

قابل ذکر است که ریاست دفتر دارای نقش اساسی در قسمت اخذ تدابیر امنیتی با وزارت داخله و پولیس ملی افغان میباشد تا تدابیر و برنامه های امنیتی بصورت موثر تامین گردد.

نقش و مسوولیت های  اساسی ریاست دفتر غرض اطمینان از اجرا و پیشبرد موثر و مثمر فعالیت ها و برنامه های وزارت تجارت و صنایع بوده که یک فکتور عمده را در قسمت دریافت هدف هفتم استراتیژیکی وزارت تشکیل میدهد. هدف هفتم استراتیژیکی وزارت عبارت از اطمینان از ظرفیت لازم کاری وزارت تجارت و صنایع جهت پیشبرد نقش ، خویش میباشد.  انسجام فعالیت ها و روابط با شواری محترم وزیران وپارلمان کشور توسط ریاست دفتر صورت میگیرد.

علاوه برآن ریاست دفتر روی تامین روابط با شورای محترم وزیران، پارلمان کشور، سکتور خصوصی و دونران بشمول پاسخ در برابر پرسش ها و تنظیم تمام مکاتیب در زمان مناسب و مورد نظر تمرکز مینماید. ریاست دفتر فعالیت های روزانه مقام وزارت را تنظیم نموده و خدمات سکرتریت را فراهم میسازد.