در باره وزارت

وزارت تجارت وصنایع افغانستان

منحیث یک اداره تسهیل کننده، وزارت تلاش میورزد تا ادارات ذیربط را مانند دونران، ادارات غیر دولتی، اتحادیه های تجارتی، سرمایه گذاران، شرکای تجارتی خارجی و سایر ادارات که میتوانند تشبثات را کمک نمایند، هم ردیف و هم صف نماید. این نقش وزارت نیز شامل فعالیت مستقیم با متشبثین میباشد تا مشکلات و موانع موجوده و آینده از طریق ایجاد و تشویق مشارکت دولت و سکتور خصوصی درک گردد همچنان قوانین و طرزالعمل های مناسب طرح و ترتیب گردد تا جهت استفاده کلی از منابع موجوده، تحرک بعمل آید.

یک مسیر طولانی برای اینکه وزارت تجارت وصنایع یک تسهیل کننده موفق برای رشد و انکشاف سکتور خصوصی باشد، وجود دارد.

در عرصه تجارت، وزارت نیاز دارد تا تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت افغانستان – پاکستان را بهبود بخشد و همچنان تامین ارتباط با سازمان جهانی تجارت (WTO) و به امضا رسانیدن موافقتنامه ها با شرکای کلیدی آسیای مرکزی، انجام دهد.

 در سایر ساحات، وزارت تجارت وصنایع یک پالیسی رقابت سالم، پالیسی حمایت از مستهلکین و یک رهنمود اداری را جهت رهنمائی و حمایت از فعالیت ها در داخل وزارت طرح و ترتیب نموده است. علاوه بر این، وزارت یک پروسه بررسی پالیسی آن بالای پارکهای صنعتی را منحیث نخستین گام بسوی ریفورم در این ساحه، آغاز نموده است.

 قانون و مقررات در افغانستان در یک مرحله مناسب انکشاف قرار دارد، با اینکه افغانستان در ردیف 25 از 183 کشور جهان که از سوی بانک جهانی برای تاسیس یک تشبث سروی گردید، قرار دارد، و وزارت در حال حاضر یک برنامه ریفورم جوازدهی را تطبیق مینماید تا یک رژیم جوازدهی بیشتر شفاف، جامع و به هم مرتبط را ایجاد نماید.

وزارت یک آمریت تنظیم امور تجارت مواد نفتی و گاز مایع را به هدف بهبود مدیریت، مقررات، و فعالیت صنعت مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان ایجاد نموده است و با انجام دادن چنین امر بلند رفتن قیمت ها کاهش یافته و از اینکه قیمت های پرچون مناسب میباشد، اطمینان حاصل میگردد.

دیدگاه وزارت:

" یک اقتصاد بازار که از نظر اجتماعی مسؤل بوده و در آن رشد پایدار و متوازن اقتصادی توسط سکتور خصوصی رهبری گردیده و باعث افزایش زمینه اشتغال، بهبود و ارتقأ سطح زندگی مردم و کاهش فقر در کشور گردد، و رقابت در بازار به نفع همه گان باشد"

ماموریت وزارت:

"ماموریت وزارت تجارت و صنایع تشویق رشد از طریق ایجاد مقررات و پالیسی های مناست و تسهیل تولیدات و تجارت سکتور خصوصی،  میباشد."

اهداف وزارت :

  1. بهبود و انکشاف فضای مساعد برای تجارت و ارتقای جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت کردن
  2. بهبود رقابت و تجارت به سطح بین المللی
  3. صنعتی ساختن افغانستان از طریق بدیل های واردات
  4. حصول اطمینان از اینکه سکتور خصوصی بطور عادلانه و منصفانه فعالیت مینماید
  5. حصول اطمینان از رشد فقر زدائی
  6. توسعه و انکشاف اقتصاد بازار و افزایش آگاهی از اینکه چطور این اقتصاد فعالیت مینماید
  7. حصول اطمینان از اینکه وزارت تجارت وصنایع ظرفیت انجام دادن نقش خویش را دارد.

 

ویب سایت:  www.moci.gov.af
ساوندکلاود: www.soundcloud.com/mociafghanistan