پاکستان - افغانستان

نرخ تعرفه

منابع:

http://www.saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=35.

http://www.cbr.gov.pk/CategoryLayout.aspx?Actionid=570&view=Category%5BDocuments%5D

برای معلومات دربارۀ سائر مالیه‌هایی که اخذ میشود:

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

اسناد مقتضی عمومی:

  1. پکینگ لستِ اموال صادراتی در فورمۀ کمپنی، که حاوی تمام مشخصات و جزئیات دربارۀ اموال موردنظر باشد
  2. جواز تجارتی برای ترخیص داخلی گمرک
  3. تصدیق‌نامۀ کیفیت از ARFVEPA
  4. تصدیق‌نامۀ فیتوصحّی از وزارت زراعت و مالداری
  5. 1- تصدیق‌نامه منشأ

2- اینوایس اتاق تجارت و صنایع

  1. 1- بارنامۀ هوایی (airway bill) از شرکتِ ترانسپورت هوایی

2- بارنامه (bill of lading) از شرکت بارچلانی  

صادراتِ محصولات فلزی، سنگ‌های پروسس‌شده و بعضی از صنایع دیگر، ضرورت به کسب جواز از وزارت معادن و موزیم ملّی دارد.

اموالی که منشأ خارجی دارند اما 35% از پروسس آنها در داخل افغانستان صورت گرفته، بعنوان اموال افغانی صادر شده میتوانند. بدین ترتیب، این اموال میتوانند از تصدیق‌نامۀ منشأ و فورمۀ A  مطابق با ضوابط سازمان تجارت جهانی بهره‌مند گردند مشروط بر آنکه صادرکننده، معیارها را مشخص نماید (؟).

صادرات مجدد اموال بدون اِعمال تغییر در آنها، مشمول تصدیق‌نامۀ منشأ و فورمۀ A نمی‌گردد. برای این اموال، فقط اینوایسی که نام شرکتِ تولیدکننده در آن ذکر شده باشد فراهم شده میتواند.

(اتاق تجارت و صنایع افغانستان)

مقررات واردات محصولات زراعتی http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/FoodandAgriculturalImportRegulationsandStandards%20%20NarrativeIslamabadPakistan242013.pdf