هندوستان - افغانستان

نرخ تعرفه

منابع:

http://www.saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=35 http://agriexchange.apeda.gov.in/countrysearchnew/tariff_CountrySearch.aspx?ctryid=10001&ctryn=AFGHANISTAN&menuid=5

برای معلومات دربارۀ سائر مالیه‌هایی که اخذ میشوند:

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

اسناد مقتضی عمومی:

  1. پکینگ‌ لستِ اموال صادراتی در فورمۀ کمپنی، که حاوی تمام مشخصات دربارۀ اموال باشد.
  2. جواز تجارتی برای ترخیص گمرکی داخلی
  3. تصدیق‌نامۀ کیفیت از ARFVEPA
  4. تصدیق‌نامۀ فیتوصحّی از وزارت زراعت و مالداری
  5. 1- تصدیق‌نامۀ ترانزیتی از وزارت تجارت

2-  فورمۀ ترانزیت از گمرک

  1. 1- تصدیق‌نامۀ منشأ

2- اینوایس اتاق تجارت و صنایع

  1. 1- بارنامۀ هوایی (Airway Bill) از شرکت‌ ترانسپورت هوایی

2- بارنامۀ شرکت بارچلانی

  1. اعتبارنامه (letter of credit)، در صورت لزوم
  2. در مورد سنگ‌های قیمتی، تصدیق‌نامۀ IGI نیز لازم است.

صادرات محصولات فلزی، سنگ‌های پروسس‌شده و بعضی از صنایع دیگر ضرورت به کسب جواز از وزارت معادن و موزیم ملّی دارند.

اموالی که منشأ خارجی دارند اما 35% از پروسس آنها در داخل افغانستان صورت گرفته، بعنوان اموال افغانی صادر شده میتوانند. بدین ترتیب، این اموال میتوانند از تصدیق‌نامۀ منشأ و فورمۀ A  مطابق با ضوابط سازمان تجارت جهانی بهره‌مند گردند مشروط بر آنکه صادرکننده، معیارها را مشخص نماید (؟).

صادرات مجدد اموال بدون اِعمال تغییر در آنها، مشمول تصدیق‌نامۀ منشأ و فورمۀ A نمی‌گردد. برای این اموال، فقط اینوایسی که نام شرکتِ تولیدکننده در آن ذکر شده باشد فراهم شده میتواند.

(اتاق تجارت و صنایع افغانستان)

http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/FoodandAgriculturalImportRegulationsandStandards%20%20NarrativeNewDelhiIndia142013.pdf