قزاقستان - افغانستان

نرخ تعرفه

منابع:

قزاقستان، جایگاه افغانستان در میان کشورهای کمتر انکشاف‌یافته را می‌پذیرد و بدین لحاظ، نرخ تعرفۀ 0%  را در مورد این کشور تطبیق میکند.

برای معلومات مزید دربارۀ نرخ‌های تعرفه:

http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/alldata/Kazakhstan#Tariffs

 

برای معلومات دربارۀ سائر مالیه‌هایی که اخذ میشوند:

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

 

اسناد مقتضی عمومی:

 

  1. پکینگ‌ لستِ اموال صادراتی در فورمۀ کمپنی، که حاوی تمام مشخصات اموال موردنظر باشد
  2. اینوایس اتاق تجارت و صنایع
  3. تصدیق‌نامۀ منشأ
  4. تصدیق‌نامۀ فیتوصحی از وزارت زراعت و مالداری
  5. برای سنگ‌های قیمتی، تصدیق‌نامۀ IGI نیز لازم است.  

 

لینک‌ها:

 http://export.gov/logistics/eg_main_018121.asp

http://www.tsouz.ru/Pages/Default.aspx

http://www.tsouz.ru/db/ettr/Pages/NaimRazvStrani.aspx