امارات متحده عربی - افغانستان

نرخ تعرفه

منابع:

http://www.customs.ae/hscodedefinition_en.aspx

http://www.macmap.org/

برای معلومات دربارۀ سائر مالیه‌هایی که تطبیق میشوند:

http://www.dutycalculator.com/hs-code-duty-rate-import-restrictions/711319/jewelry-with-precious-stones/7113.19.5085/7113.19.0000/2570/

اسناد مقتضی عمومی:

 

1.  درخواستِ تحویلی (Delivery order)

2. لستِ بسته‌بندی (Packing list)

3. اینوایس اصلی

4. تصدیق‌نامۀ اصلی و تأییدشدۀ منشأ

5. بارنامه

6. رسید تأدیۀ محصول گمرکی یا پرداختِ تضمین

7. راپور معاینه و تفتیش

8. در مورد سنگ‌های قیمتی، تصدیق‌نامۀ IGI نیز لازم است.

اسناد ترانزیتی

  1. درخواستِ تحویلی (از شرکتِ بارچلانی)
  2. اینوایس
  3. تصدیق‌نامۀ منشأ (برای کشورهای خارج از شورای همکاری‌های خلیج)
  4. لست بسته‌بندی (پکینگ ‌لست)
  5. تضمین نقدی یا چکی معادل 5%
  6. تصدیق‌نامۀ ورود / خروج از گمرک

لینک‌ها:

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/Docs.Viewer/998ecca1-d5bc-44bd-aed2-fd7692423824/Default.aspx  

http://www.aamrofreight.com/service-details/?service_id=10

برای معلومات دربارۀ مقررات تورید محصولات زراعتی: http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/UnitedArabEmirates.pdf