موافقت نامه های افغانستان با سایر کشور ها

پروتوکول شرایط حفظ الصحه نباتی جهت صادرات جلغوزه سیاه از افغانستان به چین.pdf

پروتوکول شرایط حفظ الصحه نباتی برای صادارت زعفران از افغانستان به چین.pdf

یادداشت احداث مشترک کمربند اقتصادی راه ابریشم  افغانستان و جین.pdf

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تخنیکی افغانستان وچین.pdf

موافقتنامه همکاری میان افغانستان (آیسا) و کشور چین  .pdf

موافقتنامه مسیرهای حمل و نقل بین المللی میان افغانستان، ازبکستان و ایران.pdf

یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک سه جانبه افغانستان، ایران و هند.pdf

موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر میان دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران.pdf

تفاهمنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ایران.pdf

تفاهمنامه همکاری های مشترک اقتصادی و صنعتی میان افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه راجع به تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه تجارتی بین دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران.pdf

موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل گذر بین المللی _چابهار.pdf

پروتوکول دهمین اجلاس کمیسیون افغانستان و قزاقستان در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی.pdf

موافقتنامه در عرصه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان افغانستان و قزاقستان.pdf

موافقتنامه در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان.pdf

مینوت مورد توافق اولین جلسه گفتگوی عامه و خصوصی میان افغانستان و قزاقستان

چارچوب موافقتنامه همکاری در عرصه احداث خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان.pdf

یادداشت تفاهم همکاری در عرصه صنعت قالین میان افغانستان و ترکمنستان.pdf

پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون بین الحکومتی در عرصه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان

موافقتنامه حمل و نقل، ترانزیت، کالا و مسافر میان افغانستان و تاجکستان.pdf

موافقتنامه تجارتی میان افغانستان و تاجکستان.pdf

موافقتنامه پیرامون توسعه و حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و تاجکستان .pdf

موافقتنامه اقتصادی و تجارتی افغانستان و اوزبیکستان.pdf

موافقتنامه در مورد ترانزیت اموال میان افغانستان و اوزبیکستان.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و آذربایجان.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و اوکراین.pdf

موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک  میان افغانستان و کابینه وزرای اوکراین.pdf

موافقتنامه تجارتی و همکاری اقتصادی افغانستان و ترکیه.pdf

تفاهم نامه همکاری در عرصه تشبثات کوچک و متوسط میان افغانستان و ترکیه.pdf

مینوت مورد توافق جلسه دوم کمیسیون مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکیه

موافقتنامه ایجاد کمیسیون در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه.pdf

موافقتنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه.pdf

موافقتنامه انکشاف روابط تجارتی و سرمایه گذاری میان افغانستان و امریکا.pdf

موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بلاروس.pdf

:یادداشت تفاهم در مورد پروگرام همکاری با بازارهای نو ظهور میان افغانستان و هالند

موافقتنامه کاربرد و امتیازات کشورهای کمتر انکشاف یافته میان افغانستان و کانادا:pdf

موافقتنامه همکاری های همه جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی:.pdf

یادداشت تفاهم راجع به همکاری در عرصه ستندردایزیشن میان افغانستان و هند).pdf

معاهده تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان افغانستان و آلمان.pdf

موافقت نامه تجارت ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان.pdf