لیست‌های حساس

لست حساس عبارتست از لستی از محصولاتِ موردِ توجه خاص هر کدام از کشورهای عضو که از تعرفه های پائین سافتا معاف هستند.

استفاده از لست های حساس به کشورها امکان حفاظت از صنایع داخلی نوپای شان یا منابع مهم عواید گمرکی شان را میدهد. با این حال، لست های حساس طویل و استفاده مفرط از این لست ها ممکن است اجناس را برای مصرف کننده پرهزینه تر ساخته و از میزان تجارت میان کشورها بکاهد.

اخیراً هند اقدام فوق العاده ای مبنی بر حذف تمام خطوط تعرفه به استثناء 25 خط تعرفه برای کشورهای کمتر انکشاف یافتهء عضو سافتا گرفت و پاکستان نیز تعهد نمود 233 خط تعرفه را سر از فبروری 2011 از لست حساس خود حذف نماید.

دانلود لست حساس بنگلادیش برای کشورهای کمتر انکشاف یافته

دانلود لست حساس بنگلادیش برای کشورهای بیشتر انکشاف یافته

دانلود لست حساس تعدیل شده هند برای کشورهای کمترانکشاف یافته - نومبر 2011

دانلود لست حساس هند برای کشورهای بیشتر انکشاف یافته

دانلود لست حساس مالدیو

دانلود لست حساس تعدیل شده نیپال برای کشورهای کمتر انکشاف یافته – نومبر 2011

دانلود لست حساس نیپال برای کشورهای بیشتر انکشاف یافته

دانلود لست 233 خط تعرفه حذف شده از لست حساس پاکستان – نومبر 2011

دانلود لست حساس پاکستان قبل از حذف 233 خط تعرفه از آن در نومبر 2011

لست های حساس طویل موجود در جنوب آسیا، به استثناء هند، مانع توسعه تجارت در منطقه است. موافقتنامه سافتا زمینه را برای کاهش نهایی لست های حساس کشورهای عضو فراهم میکند. کشورهای عضو کاهش لست های حساس شان را شروع کرده اند. مطابق با موافقتنامه سافتا، کشورهای عضو مکلف اند هرچهار سال یکبار، لست های حساس شان را بیست فیصد کاهش دهند.

افغانستان اخیراً لست حساس خود که دربرگیرنده 1،063  خط تعرفه از بین مجموعاً قریب به 6،000 خط تعرفه بود را به 850 کاهش داد. تعرفه های اقلام باقیمانده در لست حساس، کاهش پیدا نخواهند کرد.

دانلود لست حساس تعدیل شده افغانستان – نومبر 2011

فقط 30% از خطوط تعرفه در لست حساس افغانستان، نرخ های تعرفه بالاتر از 5% مقتضی دارند. معنای این مسأله آنست که اگر این خطوط تعرفه در لست حساس قرار نداشتند باید مطابق با سافتا، کاهش داده میشدند.

در لست حساس افغانستان، بالاترین نرخ های تعرفه به میوه، ترکاری، خسته باب، مواد ساختمانی اساسی، نوشیدنی ها، نباتات، اقلام چرمی و قالین تعلق دارد.

نرخ های بالای تعرفه بمنظور حفاظت از تولیدکنندگان داخلی وضع میشوند. برخی اقلام دیگر که در افغانستان تولید نمیشوند نیز جهت جمع آوری عواید، مشمول تعرفه های بالا گردیده اند که از جمله شامل تنباکو، محصولات سرامیکی، عطرباب، مواد معدنی و تیل میباشند.