سافتا چگونه عمل میکند؟

سافتا هشت کشور عضو را به دو دسته کشورهای کمتر انکشاف یافته و بیشتر انکشاف یافته تقسیم میکند. کشورهای عضو بر اساس دسته بندی ای که به آن تعلق دارند یعنی یا کشورهای کمتر انکشاف یافته و یا کشورهای بیشتر انکشاف یافته، مزایا و مکلفیت هایی خواهند داشت. کشورهای کمتر انکشاف یافته مهلت طولانی تری برای کاهش تعرفه های شان دارند و در عین حال، میتوانند به تعرفه های پائینتر سائر کشورها زودتر دسترسی پیدا کنند.

افغانستان یک کشور کمتر انکشاف یافته در قطار کشورهای بنگلادیش، بوتان و نیپال است. پاکستان و هند جزو کشورهای بیشتر انکشاف یافته هستند. مالدیو در سال 2010 موفق شد خود را از زمره کشورهای کمتر انکشاف یافته به گروه کشورهای بیشتر انکشاف یافته برساند.سریلانکا مخلوطی از هر دو است، و در کانون هر دو دسته مزبور قرار دارد.

پیمان سافتا، ممالک عضو را مکلف به کاهش تعرفه های شان تا تاریخ های تعیین شده مینماید:

  • کشورهای بیشتر انکشاف یافته باید تعرفه های شان را برای کشورهای کمتر انکشاف یافته، تا سال 2011، به 5% یا کمتر از آن کاهش دهند.
  • از آنجا که برنامه کاهش تعرفه ها در سال 2006 آغاز شد، افغانستان از مزیت تعرفه های پائینتر در سطح منطقه برخوردار شده است.
  • پاکستان و هند، دو کشور بزرگ بیشتر انکشاف یافته پیشاپیش تعرفه های شان بالای تمام محصولات افغانی که در لست حساس شان قرار نداشته اند را به 5% یا کمتر از آن پائین آورده اند.
  • تمام کشورهای دیگر باید تا سال 2016، تعرفه های شان بالای محصولات افغانی که در لست های حساس شان قرار نداشته باشند را به 5% یا کمتر برسانند. لست حساس عبارتست از لست اقلام محافظت شده که مشمول تعرفه های پائین سافتا نمیگردند.
  • افغانستان نیز مکلف است تا سال 2010، تعرفه های وضع شده بالای تمام اجناسی که در لست حساسش قرار ندارند را به 5% یا کمتر کاهش دهد.
  • وزارت تجارت و صنایع موفق شد بگونه ای بیسابقه، یک مهلت ده ساله برای افغانستان جهت کاهش تعرفه هایش به 5% یا کمتر از آن بدست آورد.
  • افغانستان هم اکنون پائین ترین تعرفه ها را در سطح منطقه دارد، و 3،764 قلم از تقریباً 6000 خط تعرفه این کشور دارای نرخ تعرفه 5% یا کمتر میباشند.

پروسه کاهش تعرفه سافتا، تدریجی و خطی خواهد بود، چون کاهش ها در فواصل منظم و بر اساس مقادیر ستندرد صورت خواهند گرفت. این پروسه که یک دهه بطول می انجامد به اجتناب از هر گونه کاهش ناگهانی یا چشمگیر تعرفه ها کمک میکند و زمینه اِعمال تغییرات مطلوب را بدون بروز اختلال عمده در صنایع افغانستان فراهم مینماید.