۶- مدیریت عمومی احصائیه و دیتابیس:

۶- مدیریت عمومی احصائیه و دیتابیس:

 

مدیریت عمومی احصائیه و دیتابیس در قسمت جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام و معلومات از ریاست ها و واحد های دومی وزارت فعالیت مینماید، بر علاوه، مدیریت مذکور در قسمت توحید ارقام، معلومات، فورمه های ۷-۱، فورمه های عواید، مصارفاتی، ترانسپورتی، مخابراتی و کرایهء جایداد های وزارت تجارت و صنایع و گزارشدهی آن بمقام وزارت و ریاست عمومی احصائیهء مرکزی فعالیت مینماید.

ریاست استراتیژی، پالیسی و پلان در نظر دارد تا در آینده نزدیک یک سیستم مدیریت معلومات (MIS) جامع متمرکز را ایجاد نموده تا در امور محوله وزارت تسهیلات لازم فراهم گردد.

جهت معلومات بیشتر در بخش احصائیه و دیتابیس با محترم ذبیح الله مدبر مدیر عمومی احصائیه و دیتابیس   در تماس شوید.

شماره تماس محترم مدبر :    0752144270

                                  

ایمیل آدرس : z.mudabber@gmail.com