۵- آمریت ارتباط با تمویل کننده گان:

 

۵- آمریت ارتباط با تمویل کننده گان:

آمریت تمویل کننده گان ریاست استراتیژی، پالیسی و پلان در راستای تامین، انسجام، ارتباط و همآهنگی با تمویل کننده گان جهت جلب حمایت مالی و تخنیکی و حصول اطمینان از طی مراحل و پیگیری موضوعات مطرح بحث با تمویل کننده گانفعالیت مینماید. همچنان جذبو حصول همکاریهای تمویل کننده گان در ساحات مختلف و جلوگیری از ضیاع منابع، تکرار برنامه ها، پراگنده گی در تطبیق برنامه ها و پروژه ها و ایجاد همآهنگی بهتر با دونر ها و پروژه های مربوط وزارت تجارت و صنایعاز وظایف عمده این آمریت بشمار میرود. علاوتاً، آمریت مذکور در جمع آوری و توحید گزارش ها پیرامون اجراآت تمویل کننده گان که مستقیماً برنامه های شان را تطبیق مینماید سهم بارز داشته و از چگونگی اجراآت، تطبیق برنامه ها و پروژه ها بمقام وزارت گزارشات بموقع ارائه مینمایند.

جهت معلومات بیشتر در بخش ارتباط با تمویل کننده گان و تماس با آمریت مذکور لطف نموده با محترم حشمت الله امیری آمر ارتباط با تمویل کننده گان در تماس شوید.

شماره تماس محترم امیری: 0093786845833

ایمیل آدرس محترم امیری: amiri_hashmat@yahoo.com