۴- آمریت نظارت و ارزیابی:

 

۴- آمریت نظارت و ارزیابی:

 

نظارت و ارزیابی از جمله عمده ترین بخش های کاری یک نهاد جهت شفافیت و جوابگویی مصارف، موثریت، تطبیق بهتر و بموقع برنامه ها و پروژه های انکشافی و نیل به اهداف بشمار میرود. نظارت و ارزیابی حرفوی و مسلکی یک اداره را در راستای تطبیق بهتر و موثر پروژه ها و برنامه های آن کمک مینماید. بناً، آمریت نظارت و ارزیابی از روند تطبیق پروژه ها، بودجه انکشافی، پروپوزل های وزارت تجارت و صنایع و از روند تهیه و تدارکات آن نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات بموقع و جامع را جهت ملاحظه بمقام وزارت اراته مینماید.

جهت معلومات بیشتر در بخش نظارت و ارزیابی و تماس با آمریت مذکور لطف نموده با محترم ولی وزیری آمر نظارت و ارزیابی  در تماس شوید.

شماره تماس محترم وزیری: 0093700885857

ایمیل آدرس محترم وزیری: mohmdwali1962@gmail.com