۳- آمریت طرح برنامه های انکشافی:

۳- آمریت طرح برنامه های انکشافی:

 

آمریت طرح برنامه های انکشافی در قسمت ترتیب، تنظیم و طرح برنامه ها و پروژه های انکشافی و ارائه آن به مراجع تطبیق کننده، نظارت و مراقبت از طرح پلانهای انکشافی با در نظرداشت منفعت اقتصادی و اجتماعی آن، مراقبت از تحریر، ترتیب پروپوزل و اسناد پروژه های انکشافی جهت طی مراحل بعدی و تصویب آن مسئولیت داشته و علاوتاً جهت آگاهی دهی تمویل کننده گان از پروژه های انکشاف جهت جلب و جذب وجوه مالی، کنترول، بررسی، مطالعه، تحلیل و تجزیه پروژه های قبل از آغاز جهت رفع مشکلات و موانعآنها فعالیت مینماید.

جهت معلومات بیشتر در بخش طرح برنامه های انکشافی و تماس با آمریت مذکور لطف نموده با محترم انجنیر غلام یحیی طاهر آمر طرح برنامه های انکشافی  در تماس شوید.

شماره تماس محترم طاهر: 0093799454736

ایمیل آدرس محترم طاهر: g_yahyat@yahoo.com