۲- آمریت پلان استراتیژیک:

۲- آمریت پلان استراتیژیک:

 

آمریت پلان استراتیژیک در قبال تهیه و ترتیب پلان استراتیژیک، پلان کاری، جمع آوری و توحید گزارش های ربعوار، سالانه و سایر گزارش های وزارت تجارت و صنایع مسئولیت دارد. آمریت مذکور برعلاوه از تطبیق و تحقق پلانهای کاری ریاست های مربوطه جهت نیل به اهداف استراتیژیک وزارت بازبینی کرده و به مقام وزارت گزارش ارائه مینماید. همچنان آمریت مذکور از روند اجراآت و پیشرفت برنامه های ملی دارای اولویت و از چگونگی تطبیق آن در سطح وزارت به مقامات ذیصلاح گزارش ارائه مینماید.

جهت معلومات بیشتر در بخش پلان استراتیژیک و تماس با آمریت مذکور لطف نموده با محترم عبدالقدوس بابری آمر انکشاف پلان استراتیژیک  در تماس شوید.

شماره تماس محترم بابری: 0093771176197

ایمیل آدرس محترم بابری:a_quddus_babury@yahoo.com