۱- آمریت انکشاف پالیسی:

 

۱- آمریت انکشاف پالیسی:

 

این آمریت در بخشطرح و انکشاف پالیسی ها و جمع آوری معلومات پیرامون مسایل مربوط به پالیسی ها و استراتیژی های داخلی بسطح تجارت و صنایع فعالیت مینماید.

از سوی دیگر توحید پالیسی ها و استراتیژی های دولتی با پالیسی های سایر موسسات در عرصه تجارت و صنایع بمنظور ایجاد همآهنگی و همچنان مطالعه، ارزیابی و تحلیل پالیسی های تطبیق شده و حصول اطمینان از موثریت و کارایی آنها جز از وظایف عمده این آمریت بشمار میرود.

جهت معلومات بیشتر در بخش انکشاف پالیسی و تماس با آمریت مذکور لطف نموده با محترم محمد عارف رحیمی آمر انکشاف پالیسی و محترم ولید حلیمی مشاور پالیسی ریاست در تماس شوید.

شماره تماسمحترم رحیمی: 0093782662102

ایمیل آدرس محترم رحیمی: m.aref.rahimi@moci.gov.af

شماره تماس محترم حلیمی:0093775977016

ایمیل آدرس محترم حلیمی: walid.halimi@moci.gov.af