ریاست انکشاف صادرات

ریاست توسعه صادرات

ریاست توسعه صادارت (که مشهور به اداره توسعه صادرات افغانستاان  ‘EPAA’میباشد) یک نقش مهم و اساسی را در عرصه فراهم آوری تسهیلات رشد صادرات در افغانستان با کار و همکاری با ریاست تجارت بین المللی و ریاست تجارت و تسهیلات ترانزیتی، دارد.

فعالیت های ریاست توسعه صادرات افغانستان شامل فعالیت منحیث یک نکته مرکزی هماهنگی برای معلومات صادراتی با سکتور خصوصی؛ فراهم آوری تسهیلات جهت حضور کالای افغانی در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی؛ آموزش برای تاجران در عرصه تخنیک های بازاریابی و تسهیل نمودن پروسه برای صادرا کننده گان جهت بدست آوردن تصدیق نامه ها برای کشور مبدا، میباشد. این ریاست هدف استراتیژیک وزارت تجارت وصنایع که عبارت از بهبود رقابت و تجارت بین المللی و همچنان بهبود یک فضای مساعد برای تجارت و ارتقای جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت کردن بانک جهانی از طریق ایجاد یک مرجع واحد برای پروسس اسناد صادراتی، راتعقیب مینماید.

توجه و تمرکز این ریاست بالای صادرات در عرصه مطابقت با سند پالیسی صنایع افغانستان و استراتیژی تشبثات کوچک و متوسط میباشد که هر دوی این سند ها بالای اهمیت توسعه صادرات جهت افزایش رشد در آینده ها تاکید مینمایند:

 ریاست توسعه صادرات تلاش های خویش را  در راستای افزایش صادرات به شرکای تجارتی معطوف میدارد و این تلاش های در ساحات صورت میگیرد در آنجا تقاضای ثابت برای تولیدات افغانی وجود داشته باشد، و همچنان در بازار های جدید که افغانستان هنوز هم نیاز دارد تا در آن جاگاه خود را دریابد. علاوه بر این، ریاست مذکور کار و همکاری مینماید تا تاجران افغانی را با معلومات و مهارت های لازم آماده سازد تا آنها بتوانند برای تولیدات خویش بازاریابی بهتر را انجام دهند و همچنان این ریاست تلاش می ورزد تا پروسه های دولتی را که برای صادارت وجود دارد در همکاری با ریاست گمرکات و عواید، بهبود بخشد.