ریاست صدور جوازنامه ها

 

     ریاست صدور جوازنامه ها

ریاست صدور جواز نامه ها در قسمت تنظیم و مدیریت شش نوع جوازنامه مسوولیت دارد که از آن جمله چهار جوازنامه تجارتی ( صادرات، واردات)، یک نوع جوازنامه فعالیت های حمل ونقل و یک نوع جوازنامه کمیشنکاری را نام برده میتوانیم. ریاست مذکور جوازنامه را جهت حصول اطمینان از مناسب بودن و با کفایت بودن افراد در قسمت تجارت و انتقال اموال به داخل ویا خارج کشور صادر مینماید. در اینصورت موفقیت ریاست صدور جوازنامه ها در عرصه بهبود و ساده سازی طرزالعمل های جوازدهی یک امر مهم برای وزارت تجارت و صنایع در قسمت دریافت هدف اول استراتیژیکی وزارت میباشد. هدف اول  استراتیژیکی وزارت تجارت و صنایع عبارت از بهبود فضای محیط تجارت و ارتقا جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت بانک است.

پروسه های جوازدهی وزارت تجارت و صنایع در سال 2004 مرور و بررسی گردید که از اثر آن بعضی سهولت ها در این پروسه ها ایجاد گردیده است. علاوه برآن در سال 2008  بعضی گزینه ها را در مورد اینکه چگونه میتوان به بهترین وجه اجرات جوازدهی بهبود بخشید یکجا با بعضی پیشنهادات در رابطه به ایجاد یک اداره مرکزی جوازدهی منحیث یک مرجع واحد برای صدور تمام انواع جوازنامه های دولتی از طریق لغو بعضی بخش های جوازدهی وزارت تجارت و صنایع ارایه مینماید. درحال حاضر شرکت بین المللی مالی بعضی از پیشنهادات مذکور را از طریق اصلاحات شش واحد جوازدهی تجارتی وزارت تجارت و صنایع تطبیق مینماید. این شرکت کاهش مصارف جوازدهی، اصلاح پروسه مغلق جوازدهی و افزایش شفافیت در پروسه جوازدهی را از طریق ثبت اسناد مربوط و اینکه چرا و چگونه جوازنامه ها به شرکت ها صادر گردید، در نظر گرفته است. هرچند پروژه شرکت بین المللی مالی در مراحل ابتدائی خویش قرار داشته و به زمان بیشتر نیاز است تا نتایج مورد نظر از این پروژه حاصل گردد.

منبعد بخش های اساسی ریاست صدور جوازنامه ها کار و فعالیت های خویش را مطابق پروسه های اصلاح شده تجدید و صدور جوازنامه های داخلی وخارجی اعم از جوازنامه های شرکتی، انفرادی و ترانزیتی اجرا مینماید.