ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی و امور مالکیت فکری

  ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی ، مشاغل و مالکیت فکری

ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری مسوولیت دارد تا پروسه ایجاد شرکت های تجارتی، سهامی، تضامنی را که منحیث نهاد های قانونی در افغانستان فعالیت مینمایند، کنترول و تنظیم نماید. قابل ذکر است که ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری خدمات ثبت برای تشبثاتیکه قصد فعالیت را در داخل افغانستان دارند، فراهم نموده و از اینکه برای شرکت نام و شماره درست مالیات وجود داشته تمام مقررات قانونی را تکمیل نموده و در جریده رسمی به نشر رسیده باشد، اطمینان میدهد. بنابرین ریاست مذکور نقش اساسی در قسمت دریافت هدف استراتیژیکی وزارت که عبارت از تامین شرایط مساعد تجارت و ارتقائی جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت نمودن بانک جهانی میباشد، ایفا مینماید.

علاوه بر آن ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری در قسمت حفظ و مراقبت اسناد و معلومات مربوط به ثبت مرکزی تشبثات و ارایه معلومات در مورد ثبت مرکزی تشبثات و فعالیت های تجارتی در مطابقت با قوانین افغانستان مسوولیت دارد.

با توجه به ابعاد کاری ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری نقش کلیدی را در برنامه های دولت جهت رسمی سازی اقتصاد ایفا نموده این ریاست باید یک شیوه سیستماتیک را بمنظور بهبود و تشویق ثبت مرکزی تشبثات و توسعه فعالیت ها و ارایه خدمات به سایر ولایات روی دست گیرد. از اینرو ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری فعالیت های کاری خویش را طی سال بعدی روی اهداف مذکور که عبارت از بهبود خدمات و توسعه فعالیت ها به سایر ولایات میباشد، تمرکز میدهد.