ریاست پارک های صنعتی

          ریاست پارکهای صنعتی

نقش اساسی ریاست پارکهای صنعتی اداره و بهبود 16 پارک صنعتی و سه پارک قالین که مربوط این ریاست میگردد، و ایجاد ساحات جدید پارکهای صنعتی جهت فراهم نمودن زمین ها و تاسیسات با کیفیت به سکتور خصوصی، میباشد. بدین گونه، ریاست مذکور درعرصه بدست آوردن هدف استراتیژیک شماره یک وزارت تجارت وصنایع که عبارت از "بهبود و انکشاف یک فضای مساعد برای تجارت و ارتقای جایگاه افغانستان در شاخص های تجارت کردن بانک جهانی" میباشد، یک نقش مهم و برازنده را ایفا مینماید.

اما، ریاست پارکهای صنعتی یگانه اداره مسؤل در افغانستان در این ساحه نمیباشد .  

در حالیکه ایجاد یک اداره مستقل یک مفهوم سالم میباشد، ابعاد، موقف حقوقی و ساختار گزارش دهی اداره مستقل انکشاف صنایع که در استراتیژی آیسا تذکر یافته به یک مرور و بررسی نیاز دارد. در نتیجه وزارت تجارت صنایع یک سند توضیحات مختصر جدید را در سال 2011 بالای اقدامات مدیریت و رهبری پارکهای صنعتی ترتیب نمود. بطور موقت، سند مذکور پیشنهاد مینماید که نه وزارت تجارت وصنایع و نه هم اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) مسؤلیت کلی پارکهای صنعتی را به عهده دارد[1]، بلکه یک اداره مستقل باصلاحیت مسول برای پارکهای صنعتی ایجاد گردیده است[2]