ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین

 ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین

ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین بمنظور حصول اطمینان از اینکه رقابت موثر و سالم در بازار وجود دارد و مستهلکین از خدمات و تولیدات غیر اسنتدرد یا تولیدات و خدمات با نرخ بلند مسؤن اند، ایجاد گردیده است. هدف کلی این ریاست مساعدت و هماهنگی در زمینه بدست آوردن هدف استراتیژیک چارم  وزارت تجارت وصنایع که عبارت است از-  حصول اطمینان ازفعالیت سکتور خصوصی بطور عادلانه و منصفانه میباشد.

 

اگرچه، ریاست مذ کور مقتضیات و نیازمندی های اساسی را جهت ایفای نقش خویش تابه حال تکمیل نه نموده است، که از جمله نبود یک قانون رقابت و قانون حمایت از مستهلکین که تجدید و تعدیل گردیده باشد، نبود یک پالیسی در این ساحات، نبود طرزالعمل فعالیتی استندرد و موجودیت مهارتهای ناچیز تحقیقات و تحلیل میان کارمندان این ریاست، میباشد.

اما ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین در حال ورود به یک مرحله جدید میباشد، ریاست مذکور جهت تطبیق پیشنهادات سیستم رتب و معاشات در اولویت قرار گرفته و تمویل بست ریاست آن از طریق برنامه ظرفیت مدیریت صورت میگیرد.  ریاست مذکور همکار ها و مساعدت های مالی و تخنیکی را از جانب دفتر بین المللی آدم اسمت (ASI)، برنامه معاونت تخنیکی مردمی (CTAP)، و حرکت بدست آورده است تا اطمینان حاصل گردد که چارچوب های کاری اداری، تشکیلاتی و ساختاری برای ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وجود دارد تا در آینده ها بتواند مسؤلیت خویش را انجام دهد. بطور اساسی این پروژه ها شامل موارد ذیل میباشد:

  • نهائی نمودن چارچوب کاری پالیسی و حقوقی برای توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین
  • ایجاد سیستم های اداری مانند رهنمودهای عملیائی جهت رشد و انکشاف فعالیت های ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین
  • ایجاد یک دیتا بیس جهت نگهداشت و تحلیل معلومات بالای سلسه معلومات نرخ
  • ارتقای مهارتهای کارمندان ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین در زمینه تحقیق و تحلیل معلومات
  • ایجاد و تطبیق و سیستم ها، مواد و فعالیت های آگاهی عامه جهت مطلع ساختن تشبثات از مسؤلیت های آنها در چارچوب کاری جدید برای پالیسی و حقوقی

بیشتر از فعالیت هائیکه برای این ریاست  در نظر گرفته شده بالای این موضوع اساسی با استخدام ماهرین آموزشی مربوطه از طریق پروژه های حمایوی دونران که فوقاً تذکر یافته، متمرکز میباشد و این فعالیت های کلیدی و اساسی را به اکمال میرساند.