ریاست تخنیک امور صنایع

 

 

ریاست امور تخنیکی صنایع

 

ریاست امور تخنیکی صنایع مسایل و جوانب تخنیکی شرکتها و تصدی های دولتی را نظارت نموده و اطمینان حاصل مینماید که از این دارائی ها استفاده اعظمی صورت میگیرد. بدین ملحوظ، ریاست مذکور در بدست آوردن نخستین هدف استراتیژیک وزارت یعنی "بهبود محیط مساعد برای تشبث و درجه بندی شاخص های تجارت کردن افغانستان" سهیم میباشد.

تصدی هایئکه توسط ریاست امور تخنیکی صنایع اداره میگردد در سطوح مختلف فعالیت قرار دارند، که ذیلاً نشان داده شده است:

سازماندهی مسایل تولیدی و تخنیکی موسسات صنعتی دولتی و همچنان عدم عواید و مصارف آنها ناشی از عدم فعالیت و وضیعیت نادرست فعلی ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان های آنها بوده، بناً در حالت کنونی فعالیت اساسی و کلیدی ریاست امور تخنیکی صنایع را جمع آوری و نظارت از معلومات جدید در مورد تصدی ها و شرکتها ئیکه تحت اداره آن قرار دارد تشکیل میدهد.

نقش مهم و اساسی دیگر ریاست امور تخنیکی صنایع را همکاری با ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکتهای دولتی تشکیل داده تا از این طریق جهت استفاده بهتر از دارائی های وزارت تجارت و صنایع غرض حمایت از سکتور خصوصی و افزایش عواید به دولت موثر واقع گردد.

کار و فعالیت ریاست امور تخنیکی وصنایع  شامل نظارت از تطبیق اقدامات فوق و هم چنین شناسائی فرصت های بیشتر غرض افزایش عواید تجارتی وزارت میباشد.