آمریت توسعه تشبثات کوچک و متوسط

آمریت توسعه تشبثات کوچک و متوسط

آمر این آمریت خانم فضیله عزیزی میباشد و فعالیت های آن عبارت اند از:

  • سعی و تلاش برای بهبود بستر مناسب تجارتی برای تشبثات کوچک و متوسط
  • همکاری با سایر ارگان های دولتی برای ایجاد پالیسی ها و پروگرام ها به منظور توسعه تشبثات کوچک و متوسط
  • تامین ارتباطات نزدیک با سکتور خصوصی، اتحادیه ها و انجمن ها به منظور ارزیابی فرصت ها و مشکلات که متشبثین برای توسعه کار و بار شان با آن مواجه اند
  • بسیج حمایت و تلاش های تمام جوانب ذینفعه در راستای عملی ساختن پلان های فعالیت سکتور های مختلف
  • حمایت از سهم گیری بیشتری زنان در فعالیت های اقتصادی به منظور افزایش تولیدات و بازده آنان و افزایش اشتغال زایی  

1مطابق به پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع، کمپنی های که تعداد کارمندان آن از 5 – 19 نفر باشند به عنوان کمپنی های کوچک طبقه بندی شده اند. کمپنی های که تعداد کارمندان شان 20 – 99 نفر باشند، کمپنی های متوسط و کمپنی های که تعداد کارمندان شان 5 نفر کمتر باشند به حیث کمپن های مایکرو (خیلی کوچک) طبقه بندی شده اند. http://moci.gov.af/en/page/60240)