آمریت توسعه مارکیت ها

آمریت توسعه مارکیت ها

 

آمریت توسعه مارکیت محترم قاری غضنفر بیات در رأس این آمریت است:

 

این آمریت بصورت عموم متشبثن را در رشد تجارت شان از طریق دسترسی به مارکیت های داخلی و خارجی همکاری میکند.

فعالیت های مشخص این آمریت عبارت اند از:

 

  • شناسایی پالیسی ها، موانع اداری و سایر موانع که در صد راه توسعه تشبثات کوچک و متوسط موجود اند و آنها را از بهره برداری فرصت های ملی و بین المللی باز میدارند                 
  • تشریک مساعی با سایر ادارات دولتی و سکتور خصوصی برای از بین بردن موانع فوق الذکر و ایجاد یک بستر مناسب فعالیت های اقتصادی به تشبثات کوچک و متوسط      
  • طرح برنامه ها به منظور توانا ساختن تشبثات کوچک و متوسط برای اشتراک در روند قرارداد ها و تداراکات دولت
  • همکاری با تشبثات کوچک و متوسط در قسمت شناسایی فرصت های که در بازار وجود دارند و دستیابی به برنامه های که متشبثین را در نهایت قادر میسازند تا به خواسته های مشتریان رسیده گی نمایند و در بازار های ملی و بین المللی به شکل موثرتر رقا بت کنند