آمریت ارائه خدمات تجارتی:

آمریت ارائه خدمات تجارتی:

 

این آمریت تحت اداره محترم سید گوهر شاه بوده و به طور عموم با تشبثات کوچک و متوسط همکاری میکند تا متشبثین به خدمات بسیار عالی برای توسعه تجارت شان دسترسی داشته باشند.

  

فعالیت های مشخص این آمریت عبارت اند از:

 

  • تامین ارتباطات با تسهیل کننده گان خدمات تجارتی، تقویت ظرفیت آنها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و همکاری در قسمت ایجاد یک مارکیت ارائه خدمات تجارتی
  • ایجاد و مدیریت برنامه ها به منظور تقویت عرضه خدمات توسعه تجارتی و تسهیل دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به این خدمات
  • حمایت از سازمان های که به تشبثات کوچک و متوسط خدمات تجارتی ارائه میکنند مانند مراکز رشد تجارتی، مراکز نو آوری و سایر مراکز که از تشبثات موجود یا جدید حمایت میکنند              
  • همکاری با دونر های بین المللی، اتحادیه های تجارتی و سکتور خصوصی به منظور ایجاد و نگهداری یک بانک اطلاعاتی ارئه کننده گان خدمات تجارتی و شرکت های مشاوره های تجارتی، تقسیم اوقات های برنامه های آموزشی و همکاری های تخنیکی و منابع کمک های مالی                

همکاری در راستای تنظیم و برکذاری برنامه های آموزشی به منظور کمک به تشبثات کوچک و متوسط که در سکتور های استراتیژیک مصروف فعالیت اند و به مشکلات که در پلان های فعالیت شناسایی شده اند دست و پنجه نرم میکنند