ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط

 در باره ریاست تنظیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط.

ریاست تنطیم وانکشاف امور تشبثات کوچک ومتوسط تحت ریاست عمومی توسعه سکتور خصوصی در چوکات وزارت تجارت یکجا با سکتور خصوصی و سایر دوایر دولتی کار میکند تا پالیسی توسعه سکتور خصوصی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را عملی و تطبیق کند. این پالیسی یک بخش نهایت مهم پلان توسعه ای اقتصادی دولت را تشکیل میدهد چون 80 الی  90 فیصد تمام فعالیت های تجارتی افغانستان مربوط کمپنی[1] های میشود که تعداد کارمندان شان از 100 نفر کمتر است (تشبثات کوچک و متوسط). همچنان 50 درصد عواید نا خالص داخلی از تشبثات کوچک و متوسط بدست می آیند و تشبثات کوچک و متوسط منبع اشتغال زایی به 75 در صد تمام منابع بشری کشور است. بناً توسعه تشبثات کوچک و متوسط برای کاهش 40 درصد نرخ بیکاری کشور ضروری میباشد.

اهداف پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع ایجاد یک میلیون شغل جدید و جذب سرمایه گذاری به ارزش 3 میلارد دالر تا سال 2018 میباشد. ریاست تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط به این باور است که این هدف نائل شدنی است چون موانع در صد راه ایجاد یک تجارت کوچک یا متوسط در افغانستان وجود ندارند، مواد خام به اندازه کافی وجود دارند و مهارت های لازمی فنی و رقابتی به انازه کافی موجود اند. تجربه کشور های مانند پاکستان و سنگاپور نشان میدهد که توسعه تشبثات کوچک و متوسط در قسمت ایجاد شغل و کاهش فقر بسیار حیاتی و مهم میباشد. با سرمایه گذاری کافی و آموزش های درست و عملی به منابع بشری افغانستان، افغانستان توانایی این را دارد تا کالا ها و خدمات که قابلیت رقابت در سطح ملی و بین المللی را داشته باشد را تولید کند.       

فعالیت های اقتصادی خانم ها نشان میدهند که آنها نقش بسیار مهمی را در محرک نگهداشتن چرخه اقتصادی بازی میکنند و عملاً در فعالیت های چون ارائه خدمات در تمام سکتور ها  و سکتورتولیدی کشور و غیره فعال هستند. وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد تا سکتور های که در آن زنان بیشتر مشغول فعالیت هستند در محراق توجه کاری خود قرار دهد تا زنان بتوانند در فعالیت های اقتصادی مانند مردان بدون کدام تبعیض اشتراک کنند.


[1]  مطابق به پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع، کمپنی های که تعداد کارمندان آن از 5 – 19 نفر باشند به عنوان کمپنی های کوچک طبقه بندی شده اند. کمپنی های که تعداد کارمندان شان 20 – 99 نفر باشند، کمپنی های متوسط و کمپنی های که تعداد کارمندان شان 5 نفر کمتر باشند به حیث کمپن های مایکرو (خیلی کوچک) طبقه بندی شده اند. http://moci.gov.af/en/page/60240))

تشکیل ریاست

ریاست تشبثات کوچک و متوسط که  در رأس آن محترم خانم فضیله عزیزی است، دارای واحد های ذیل میباشد:

  • آمریت تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط
  • آمریت انکشاف مارکیت ها
  • آمریت ارائه خدمات تجارتی

کارشناسان تخنیکی که در ریاست تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط مصروف کار هستند عبارت اند از:

ایمیل آدرس

شماره تماس

وظیفه

اسم

Musa_trakhil@yahoo.com

0772077724

کارشناس سکتورقالین

موسی تره خیل

Shakib_popal@yahoo.com

0775153153

کارشناس سکتورکشمیره

احمد شکیب پوپل

Zhamid28@yahoo.com

0775595060

کارشناس سکتور محصولات زراعتی

ذکریا حمید

m.ghazniwal@yahoo.com

0778601880

کارشناس سکتور سنگ مرمر

مسلم غزنیوال

Iqbal_zalmai@yahoo.com

0792815560

کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

محمد اقبال

Atiqullahhashimy@yahoo.com

 

0774049505

کارشناس محصولات چوب

عتتیق الله هاشمی

Rashid_ahmadi86@yahoo.com

 

0793400702

کارشنا سکتور چرم

علی راشد

Sader.sabri@gmail.com

 

0707317733

کارشناس مواد ساختمانی

محمد صابر صابر

تطبیق پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط

ریاست تنظیم و انکشاف امور تشبثات کوچک و متوسط در چوکات وزارت تجارت و صنایع مسئولیت تطبیق پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط را به عهده دارد.

  • این پالیسی، متشبثین افغان را دردستیابی به بخش های سود آور زنجیره ارزش همکاری میکند
  • مارکیت های داخلی را گسترش داده و آنها را برای ترویج صادرات یا جایگزنی واردات به صادرات رقابتی تر میسازد
  • گسترش رشد اشتغال در مناطق روستایی چون این مناطق از پیشرفت ها و فعالیت های اقصادی که در مرکز صورت میگرند به دور مانده اند

برای تطبیق و عملی کردن این پالیسی، ریاست تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط با دست اندر کاران سکتور خصوصی و سایر نهاد های زیربط در تلاش است تا مشکلات و چالش های که فرا راه رشد تشبثات کوچک و متوسط قرار دارند را شناسایی و راه های حل آن را دریابند. برای رسیدن به این هدف، ریاست تشبثات کوچک و متوسط با تاجران، اتحادیه ها، دونر های بین المللی و سایر نهاد های دولتی کار میکند تا پلان های کاری را بازنگر و تدوین نماید. این پلان های فعالیت راه های حل عملی را به آنعده از مشکلات که توسعه و رشد سکتور های که در پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط مشخص گردیده اند را پیشنهاد می نماید.

پلان های فعالیت

در حال حاضر پلان های فعالیت برای سکتور های دارای اولویت که در پالیسی توسعه سکتور خصوصی نیز مشخص شده اند و توانایی و پوتانسیل توسعه اقتصادی، تولید امتعه صادراتی و برگرداندن تولیدات با ارزش افزوده از کشور های همسایه چون محصولات زراعتی، قالین، سنگ مرمر، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، کشمیره، مواد ساختمانی، و چرم، تدوین گردیده اند. علاوتاً یک پلان فعالیت که شامل تمام سکتور های فوق الذکر میباشد، به منظور حمایت از سهمگیری بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی نیز ساخته شده است.

 ریاست تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک  ومتوسط تلاش می ورزد تا تجارت ها را هر چه خوبتر در سایر بخش های بالقوه چون گیاه های طبی، سفالی، سنگ تراشی و محصولات چوبی همکاری و حمایت کند.

منابع معلوماتی تشبثات کوچک و متوسط

نسخه های پلان های فعالیت و معلومات در مورد گروپ های کاری و گروپ های عملیاتی را میتوانید از این ویب سایت بدست بیاورید: www.afghanenterprise.com[1]  شما میتوانید در این ویب سایت لینک های چون پالیسی توسعه تشبثات کوچک و متوسط، راپور های مربوطه، معلومات به روز شده تطبیق پلان های فعالیت و اخبار برنامه های آموزشی، رخ داد ها و سایر مسائل تشبثات کوچک و متوسط، را بدست آورید.

خبر نامه:

برای بدست آوردن شماره جدید خبرنامه تشبثات افغان اینجا را کلیک کنید.

تماس با ما:

برای معلومات بیشتر در مورد برنامه های و خدمات ریاست تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط، لطفاً اینجا را کلیک کنید: smed.directorate@moci.gov.af


[1] ویب سایت AfghanEnterprise.com به همکاری وزارت تجارت وصنایع، اتحادیه های صنعتی و پروژه ABADE که توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل میشود در حال ساخت است (www.abade.org)