ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی

ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی

  

 

فعالیت ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی طرح و تطبیق مناسب پالیسی ها بمنظور مساعد نمودن رشد سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در هماهنگی با وزارت ها و ادارات ذیربط، میباشد. با در نظر داشت یک نقش مهم و اساسی در عرصه تعین نمودن مسیر پالیسی در این ساحات، ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی همکاری و فعالیت مهم را در برابر یکتعداد از اهداف استراتیژیک وزارت تجارت و صنایع  دارد، که در قدم نخست: رشد و بهبود فضای مساعد برای تجارت و درجه بندی شاخص های تجارت کردن افغانستان؛ صنعتی ساختن افغانستان از طریق بدیل های وارداتی و حصول اطمینان از رشد اقتصادی افراد زیر خط فقر قرار دارند، میباشند.

قبلاً این فعالیتهای پالیسی بسطح ریاست رهبری میگردید. اما مطابق به پیشنهادات تیم بررسی سیستم رتب و معاشات، این فعالیت ها حالا توسط ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی که شامل ریاست امور انکشافی و مدیریت تشبثات کوچک و متوسط میباشد، رهبری میگردد.

ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی یک نقش اضافی را در عرصه انکشاف و تطبیق یک اندازه اقدامات جهت تشویق و توسعه بیشتر رسمی سازی اقتصاد افغانستان ایفا مینماید، بطور مثال بهبود دسترسی شرکت های افغانی به قرارداد های دولتی و حمایت و همکاری با ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل، و مالکیت فکری تا خدمات خویش را در ولایات بیشتر توسعه دهد. همچنان ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی از طریق اشتراک در جلسات، کانفرانس ها، مذاکرات و مباحثات بالای موافقتنامه ها و پروسه دسترسی به سازمان جهانی تجارت هنگام مباحثه بالای مسایل مرتبط به سکتور خصوصی و تشبثات کوچک و متوسط، کار و همکاری نزدیک با ریاست عمومی تجارت بین المللی کار و همکاری نزدیک خواهد نمود. 

جهت اینکه نقش خود را به موثر ترین شیوه ایفا نماید، خیلی مهم است تا ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی ارتباط با سکتور خصوصی را جهت درک بهتر از نیازمندی هائیکه به میان میآید و نگرانی هائیکه تشبثات افغانی دارند، تامین نماید و این امر را باید با یک نقش مربوطه در عرصه تعین مسیر پالیسی و حمایت از فعالیت های وزارت تجارت وصنایع در جامعه تجاری، انجام دهد. بناً ایجاد و برقرار نگهداشتن میکانیزم های مناسب یک اصل مبرم در ایفای نقش ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی میباشد تا از طریق آنها با سکتور خصوصی  مشوره نماید.

توجه و تمرکز اساسی و عمده  بالای تطبیق پلان های فعالیت از طریق ادارات مناسب هماهنگ کننده، طرح و تطبیق یک پلان فعالیت برای جایگاه افغانستان در لست درجه بندی تجارت کردن بانک جهانی، نهائی ساختن پالیسی صنایع و تشبثات کوچک و متوسط و طرح یک پالیسی مناسب برای رسمی سازی، خواهد بود. همچنان توجه خاص به تطبیق پروژه جدید انکشاف بازار که از جانب بانک جهانی تمویل میگردد .

.http://moci.gov.af/ فرصت های سرمایه ګذاری در افغانستان

http://moci.gov.af/Content/files.pdfرهنود سرمایه ګذاری در افغانستان