معینیت انکشاف صنایع و سکتور خصوصی

بنام خداوند جان و خرد
معینیت انکشاف سکتور خصوصی امور صنایع در چوکات وزارت تجارت و صنایع، متکی بر اصل متوازن رشد و تقویه صنایع کشور که جزء اساسی انکشاف اقتصادی کشور میباشد, فعالیت های خویش را انجام میدهد.
در عصر کنونی صنعتی شدن به عنوان عنصر کلیدی انکشاف اقتصادی کشورهای در حال انکشاف مطرح گردیده است. در کشورهای انکشاف یافته بطور عموم انکشاف با صنعتی شدن تحقق یافته و انکشاف صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی مردم همراه بوده است.
بدون تردید سکتور خصوصی نیز ماشین به حرکت آورنده اقتصاد و تجارت محسوب میگردد, که نقش بسزایی را جهت همگرایی اقتصادی بازی نموده و در مرکز ثقل سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. در عین حال انکشاف و موفقیت های هر دو بخش یعنی سکتور خصوصی و صنایع کشور به حمایت جدی دولت جهت ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ضرورت اساسی دارد. شایان ذکر است که سکتورهای متذکره روابط تنگاتنگ با هم داشته و لازم و ملزوم یکدیگراند.
 باید اذعان داشت که سکتورصنعت در مقایسه با سایر سکتورهای مولد اقتصادی, به بخش رهبری کننده  در عرصه توسعه اقتصاد مبدل شده است. رشد صنعت امکان میدهد که قدرت افزار تولید با توجه به توسعه روز افزون علم و تکنالوژی بصورت مستمر افزایش یابد.
باید خاطر نشان ساخت که با صنعتی شدن کشور فرصت ها و امکانات ذیل فراهم میگردد:
با افزایش تولیدات ملی, صادرات کشور ازدیاد یافته و سبب توازن در بیلانس تجارتی میگردد.
ایجاد فابریکات صنعتی, زمینه رونق و گسترش در بازار کار و اشتغال میگردد.
نیازهای مادی افراد جامعه بشکل بهتر تامین می شود.
از منابع ملی استفاده موثر بعمل می آید.
موجب افزایش اقلام صنعتی در صادرات کشور میگردد.
تولیدات ملی جاگزین اموال وارداتی گردیده و کشور را به سمت خودکفایی سوق میدهد.
بدین ترتیب پالیسی های صنعت و سکتور خصوصی تاثیر بسزایی بر انکشاف ساختاری اقتصاد داشته و بحیث قوای محرکه اصلی رشد اقتصادی در افغانستان بوده و بستر مناسب صلح و امنیت را مساعدتر میسازد.
معینیت انکشاف سکتور خصوصی و امور صنایع حمایت خود را از یکپارچگی و همگرایی اقتصادی افزون تر با سایر کشورها و همچنان انکشاف سریع تر اقتصاد افغانستان از طریق اجرای پالیسی های تجارتی ادامه داده و کارکردهای بعدی را انجام میدهد:
حمایت جدی از مستهلکین و صنعت کاران کشور.
تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش های صنایع و سکتور خصوصی.
طرح و برنامه ریزی پروژه های جدید برای رشد صنعت و کاریابی.
کنترول از اجرای به موقع پلان های طرح ریزی شده این معینیت.
همکاری های متداوم با دیگر ارگانهای ذینفع دولتی.
ارایه خدمات و مشوره های لازم به صنعت کاران و مستهلکین کشور.
ایجاد امکانات و فرصت های مساعد جهت ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت تجارت و صنایع و بلند بردن سطح آگاهی صنعت کاران و مستهلکین. 
تدویر ورکشاپ ها و کنفرانس ها تحت قیومیت و مواظبت این معینیت جهت انکشاف و تقویه صنایع و سرمایه گذاری در افغانستان.
جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان.
مساعدت های لازمه به تجاران و صنعت کاران کشور جهت سازماندهی و اشتراک آنها در نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المرزی.
ایجاد زمینه ها و امکانات مساعد در خارج از کشور(تاسیس شوروم ها و مغازه ها) جهت معرفی هر چه بیشتر اقلام صنعتی افغانستان.
حمایت از تدویر نمایشگاه های صنعتی در کابل و ولایات کشور و دعوت از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت اشتراک در نمایشگاه های مذکور.
زمینه سازی و فراهم آوری امکانات برای اصول ارجحیات  گمرکی در بعضی از کشورها بخاطر انکشاف و ازدیاد صادرات کشور.
استفاده مناسب از فرصت ها و امکانات جدید الوقوع و تحقق و به منصه اجرا درآوردن آنها در مسیر رشد و تحکیم تجارت و اقتصاد کشور.
اتخاذ تدابیر لازمه و عندالموقع جهت رفغ چالش ها.
ریاست های ذیل در چوکات معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع فعالیت های خویش را انجام میدهند:
1. ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی
2. ریاست تنظیم و انکشاف امور تشبثات کوچک و متوسط
3. ریاست امور تخنیکی صنایع
4. ریاست توسعه, رقابت و حمایت از مستهلکین
5. ریاست اصلاحات و ارزیابی تصدی مالی شرکت ها
6. ریاست عمومی پارک های صنعتی