امریت جندر

 

      آمریت جندر

هدف از ایجاد آمریت جندر عبارت از تامین فرصت های مناسب و متساوی غرض انکشاف و بهبود وضیعت اقتصادی واجتماعی طبقه اناث در داخل وزارت تجارت و صنایع و سیستم اقتصاد افغانستان میباشد. قابل ذکر است که این آمریت در قسمت هدف استراتیژی وزارت تجارت و صنایع که عبارت از حصول اطمینان از فعالیت عادلانه و متساوی سکتور خصوصی میباشد، حمایت و همکاری نموده و همچنان با توجه به اینکه زنان فقیرترین نفوس کشور را تشکیل میدهند، آمریت جندر بعضاً در قسمت دریافت هدف استراتیژیکی وزارت که عبارت از رشد بمنظور کاهش فقر میباشد، فکتور های اساسی را وارد مینماید. علاوه برآن این آمریت اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را برای طبقه اناث که عبارت از آروزی افغانستان با ثبات و پیشرفته که در آن زن و مرد از مزایای امنیتی لذت برده و در تمام عرصه های زنده گی دارای حقوق و فرصت های مساوی باشند، حمایت مینماید[1].

در حال حاضر آمریت جندر درقسمت مرور و بررسی پست های فعلی زنان در وزارت تجارت وصنایع و شناسائی برنامه های انکشافی جهت بهبود وضیعت آنها مسوولیت دارد. علاوه برآن این آمریت نقش و مسوولیت دارد تا فرصت های مساوی را برای زنان متشبث در سکتورهای کلیدی تامین نموده و نماینده گان زنان را در انجمن های تجارتی و گروپ های وکالتی مورد تشویق و تمجید قرار دهد.

آمریت جندر در این اواخر تحت سیستم جدید رتب و معاشات قرار گرفته است. از اینرو این آمریت  روی کار و فعالیت های اساسی جهت اجرای و پیشبرد این برنامه تمرکز مینماید.