امریت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

 

 آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

وظایف و مسوولیت های اساسی آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی شامل طرح و مراقبت سیستم ها ، شبکه ها، ایمیل ها، شیرد درایف ها و دسترسی به انترنت بصورت مطمین ، ثابت و دوامدار میباشد. با توجه به اهمیت روبه افزایش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی درفعالیت های وزارت تجارت و صنایع (فعالیت های اداری روزانه بخش های وزارت خاصتاً فورم درخواست بعضی ریاست ها مانند ریاست ثبت مرکزی فعالیت های تجارتی، مشاغل و مالکیت فکری و آمریت مالی )، آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نقش خاص را در قسمت دریافت موفقانه هدف هفتم استراتیژیکی وزارت تجارت وصنایع ایفا مینماید. این هدف عبارت از اطمینان از اینکه وزارت تجارت و صنایع ظرفیت کاری لازم را جهت ایفای نقش خویش دارد، میباشد.

 

آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در قسمت تنظیم هلپ دیسک ( میز کمک) و فراهم سازی همکاری هاو خدمات تخنیکی به تمام کارکنان وزارت مسوولیت دارد. علاوه برآن آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مسوولیت دارد تا برنامه های امنیتی وضد ویروس را در سیستم های تکنالوژی معلوماتی وزارت تجارت و صنایع نصب نموده و پالیسی تدارک و استفاده وسایل تکنالوژی معلوماتی  طرح و انکشاف داده و همچنان ظرفیت کارکنان وزارت تجارت و صنایع را قسمت استفاده برنامه های تکنالوژی معلوماتی ارتقا دهد( این امر شامل طرح و تهیه برنامه های آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای کارکنان میگردد).