ریاست اداری و مالی

  1. مالی و اداری

ریاست مالی واداری دارای مسوولیت های دو گانه در قسمت تنظیم و انسجام فعالیت ها ، امور مالی و اداری وزارت تجارت وصنایع میباشد. قابل ذکر است که این ریاست نقش مرکزی و اساسی را در قسمت دریافت هدف استراتیژیکی حمایوی وزارت را ایفا مینماید. هدف هفتم استراتیژیکی وزارت تجارت و صنایع حصول اطمینان از اینکه وزارت تجارت و صنایع دارای ظرفیت کاری لازم جهت اجرای و پیشبرد نقش خویش میباشد، است.

آمریت بودجه

آمریت بودجه ریاست مالی و اداری در قسمت طرح و ترتیب بودجه وزارت تجارت و صنایع ، نظارت از اجرای بودجه عادی و انکشافی مسؤولیت دار

امریت حسابداری

آمریت حسابداری در قسمت تنظیم و مدیریت پروسه پرداخت ها در داخل وزارت مسؤول میباشد. مطابق به معلومات وزارت مالیه که در بررسی مدیریت مالی تذکر یافته است، آمریت حسابداری در این عرصه اجراات مستحکم تر نسبی را از خود نشان داده است؛ بطور اوسط این آمریت در یک ماه 80 بیجک (Invoice) را با مجموع 7 روزبرای طی مراحل که با سایر وزارت ها قابل مقایسه میباشد، پروسس طی مراحل مینماید.

آمریت تهیه و تدارکات

فعالیت های عمده و اساسی این بخش های ریاست اداری عبارت از تدارک، تهیه و خریداری اجناس، لوازم، تعمیرات در مطابقت با تقاضا ها ، پیشنهادات و ضروریات وزارت تجارت و صنایع میباشد.

پروسه ها و سیستم های تدارکات وزارت تجارت وصنایع در مطابقت با قانون تدارکات و رهنمودها و طرزالعمل های تدارکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان اجرا میگردد. در مطابقت با قانون تدارکات، آمریت تدارکات ریاست اداری کمیته های مالی و تخنیکی را بمنظور ارزیابی رسمی مزایده، اجرات در قسمت تامین محرمیت هنگام اجرای پروسه های مزایده  و نگهداری تمام اسناد پروسه های مزایده در آرشیف و کمپیوتر طرح و ایجاد مینماید.

 

آمریت خدمات عمومی

سایر بخش ها و فعالیت های ریاست اداری شامل کنترول و نظارت از مراقبت تعمیر های وزارت تجارت و صنایع و تنظیم سیستم ترانسپورت و حفظ و مراقبت وسایط نقلیه این وزارت میگردد. همچنان ریاست در همین اواخر مسؤولیت مسایل ساختمانی را که قبلاً به ریاست استراتیژی، پالیسی و پلان ارتباط مییگیرفت، به عهده گرفته است.

ریاست مالی واداری روی اجرای فعالیت های اساسی اداری خویش در مطابقت با قوانین و مقررات و همچنان روی تطبیق پیشنهادات برنامه بازنگری اجرات مالی بمنظور بهبود پروسه های داخلی و تامین ارتباطات با وزارت مالیه تمرکز مینماید.