ریاست منابع بشری

وزارت تجارت و صنایع
ریاست منابع بشری
 
ریاست منابع بشری وزارت تجارت و صنایع در مطابقت با احکام قانون و مقرره کارکنان خدمات ملکی، طرزالعمل بورد تعینات و لوایح کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خــدمات ملکی واستراتـــیژی  پالیسی  وزارت تجارت وصنایع سعی نموده تا نقش اســـــاسی خویشرا در بدست آوردن نتایج مطلوب در تقرر اشخاص کارا،  با کیفیت و مورد نیاز وزارت بصورت مسولانه ایفا نموده و اهــــداف ذیل را دنبال مینماید:
تشخیص نیروی انسانی و استخدام انها.
استقرار روابط مطلوب و تامین امکانات رفاهی کارکنان.
آموزش و پرورش کارمندان جوان .
استفاده مطلوب، موثر و مثمر از نیرو انسانی در وزارت تجارت و صنایع.
نظارت بر اجراات و عملکرد کارکنان.
فراهم نمودن وسایل کار.
پرورش و توسعه استعدادها و مهارت های کارمندان.
حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب میان انان.
تامین احتیاجات مادی، معنوی و جلب رضایت آنها.
ارزیابی اجراات کارمندان، ترتیب دیتابیس، سوانح کارمندان، اجرای حقوق و امتیازات، انفصال کارمندان و تقاعد.
انکشاف تشکیل مناسب و مثمر، جلوگیری از بی کاری های مخفی.
معرفی کارمندان به بورسیه های طویل المدت، قصیر المدت ، ورکشاپ ها و سیمینارها بمنظور ارتقا ظرفیت کاری شان.
حصول اطمینان از تقرر اشخاص متخصص با مهارت های لازم و  در جای مناسب از طریق پروسه رقابت آزاد، شفاف، فارغ از دخالت های سیاسی و تنظیمی به اساس لیاقت و شایستگی.
کمپاین اهدای خون به نیازمندان و نیروی های مسلح دفاعی کشور.
ایجاد کمیته حل اختلافات، بررسی صندوق های شکایات ، رسیدگی به شکایات و در یافت راه حل.
تامین روابط دوامدارکاری با بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر نهاد های ذیربط.
انجام  سائر وظایف در مطابقت با لایحه وظایف که از جانب مقامات محترم ریاست جمهوری، کمیسیون خدمات ملکی و وزارت سپرده میشود.