ریاست امور حقوقی

وظایف ومکلفیت های ریاست امورحقوقی وزارت تجارت وصنایع
ریاست امورحقوقی از جمله ریاست های اختصاصی کلیدی وزارت تجارت وصنایع بوده که در تشکیل وزارت تجارت وصنایع مستقیما تحت اثر مقام وزارت  قرار دارد ،این ریاست به هدف تسوید، تعدیل ، ایزاد وبازنگری اسناد تقنینی تجارتی و ارایه مشوره های حقوقی  فعالیت می نماید. 
ریاست امورحقوقی از زمان ایجاد الی اکنون در روند تجارت افغانستان با تشریک مساعی سایر نهاد های ذیربط، باطرح وتدوین قوانین ومقرره های معیاری جهت رشد اقتصاد،  تجارت متوازن ، تقویت صنعت داخلی و جلب وجذب سرمایه گذاری ها درمطابقت با استراتیژی ملی افغانستان، اهداف وشاخص های استراتیژیک وزارت تجارت وصنایع در زمینه سازی روند مناسب وقانونمند در راستای  حمایت از صنلیع وتجار ملی با ارایه مشوره پیرامون اسناد تقنینی با سکتور خصوصی و ادارات مربوط حکومت توانسته است رول اساسی وارزنده را عهده وایفا نماید. 
این ریاست جهت بهبودی وارتقای جایگاه افغانستان در شاخص تجارت  وعملی نمودن تعهدات به سازمان های منطقوی و بین المللی تلاش فراوان به خرچ داده تا با ایجاد بستر مساعد حقوقی و شرایط متوازن تجاری، برای حصول اطمینان از فعالیت موثر وفراهم آوری تسهیلات زمینه بهتر رشد سکتورخصوصی را با طرح اسناد تقنینی مناسب تقویت بخشد. 
مکلفیت های کلیدی ریاست امورحقوقی در جهت  فراهم آوری بستر مناسب حقوقی برای تداوم وتحقق اهداف فوق بصورت فشرده حاوی موارد ذیل است:
1. طرح و ترتیب پلان (ضرورت های تقنینی وزارت) در مطابقت به (پلان تقنینی حکومت) جهت نیل به اهداف مطروحه با نظرداشت چگونگی طی نمودن روند مراحل مر بوطه اسناد تقنینی شامل پلان، در هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط.
2. انسجام امور طرح، تسوید، تدقیق ، باز بینی وشمولیت اسناد تقنینی  بخش مربوط  به روند مراحل مر بوطه با رعایت احکام مواد قانون طرز انفاذاسناد تقنینی و معیارهای پذیرفته شده.
3.  نظارت ازچگونگی تطبیق اسناد تقنینی نافذه مربوط وزارت ورسیدگی به جنبه های تطبیقی وحقوقی آن. 
4.  ارائه خدمات حقوقی به شمول بررسی قراردادها، توافقات بین المللی و کنوانسیون ها در خصوص مسایل مربوطه به سرمایه گذاری تجارت و صنعت.
5.  ابراز نظر و مشوره های حقوقی پیرامون اسناد تقنینی که ازطرف حکومت وضع میگردد.
6.  تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های توضیحی غرض تشریح اسنادتقنینی تجارتی مربوط وزارت