جلسه کمیته هیئت رهبری برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء اشتغال ( GIZ-SEDEP)برگزار گردید.

این جلسه روز دوشنبه 14 اسد 1398 تحت ریاست مشترک محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گلاس ريس برنامه انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال اداره همکاری آلمان یا ( GIZ-SEDEP) و با حضورداشت محترم منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، محترم شفیق عطایی معاون پالیسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و روساي وزارت صنعت و تجارت در هوتل کابل سرینا برگزار گردید.

در این جلسه روی اهداف برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء اشتغال درافغانستان، استراتیژی تشبثات کوچک و پلان های آینده برای رشد تجارت و تشبثات کوچک و متوسط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در اخیر این جلسه، توافقنامه همکاری دوجانبه اقتصادی میان جمهوری فدرال آلمان ( GIZ-SEDEP)و وزارت صنعت و تجارت به هدف رشد تجارت و تشبثات کوچک، توسعه پایدار اقتصادی و ارتقاء اشتغال توسط محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گلاس ريس برنامه انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال اداره همکاری آلمان در افغانستان به امضاء رسید.