قراراست تا دو روز دیگر انتخابات اتاق ها برگزارشود.

براساس قانون جدید اتاق ها، قراراست انتخابات اتاق ها در جریان دو ماه طبق جدول زمان بندی شده تکمیل گردد.
برمبنای این جدول، قراراست به روزپنجشنبه همین هفته انتخابات اتاق های تجارت وصنایع زنان برگزارشود.
به تاریخ 25 ماه آگست انتخابات اتاق های تجارت وصنایع افغانستان ازولایت بامیان آغاز وبه تاریخ 5 سپتمبردرکابل ختم خواهد شد.
درهمین حال انتخابات اتاق های صنایع ومعادن افغانستان درتاریخ 26 آگست ازولایت ننگرهارآغاز ودر4 سپتمبردرکابل ختم میگردد.
وزارت صنعت وتجارت متعهد بر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه درهماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اتاق ها است.